ข้าวฮางงอกบ้านหนองบัวสร้าง

ข้าวฮางงอกบ้านหนองบัวสร้าง

6 สิงหาคม 2019 0 By admin

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

เริ่มจากการตั้งศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนเพื่อจำหน่ายให้กับศูนย์ฯพังโคน จนถึงปี ๒๕๔๕ เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตส่ง มี ๓ เกรด คือ A B C เกรด A ส่งศูนย์ฯพังโคน เกรด B และC จำหน่ายไม่ได้ราคา กลุ่มสตรีในหมู่บ้านจึงได้มีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าวด้วยการทำข้าวฮางเพราะพื้นเพของบ้านหนองบัวสร้างเป็นชาวภูไท มีภูมิปัญญาในการผลิตข้าวฮางงอก เพื่อบริโภคมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ ซึ่งการทำข้าวฮางเป็นมรดกของคนอีสานชาวสกลนครเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ตั้งกลุ่มข้าวฮางงอกบ้านหนองบัวสร้าง มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาให้การสนับสนุน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสกลนคร สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุสุมาลย์ ฯลฯ

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

๑. One Tambon One Product ปี ๒๕๕๓ ได้ระดับ ๔ ดาว ปี ๒๕๕๕ ได้ระดับ ๕ ดาว
๒.ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตข้าวปลือก รหัสรับรอง กษ 09-22-
9001-52-04280
๓. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิลาหกิจชุมชน และ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
รหัส ทะเ บียน ๔-๔๗-๐๒-๐๕/๑-๐๐๑๒

ความสัมพันธ์กับชุมชน

แรงงานทั้งหมดมาจากชุมชน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รายได้จากการจำหน่ายก็จะมาแบ่งปันกันตามสัดส่วน และเก็บไว้เพื่อส่วนกลางเพื่อใช้ในการพัฒนากลุ่มต่อไป

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

วัตถุดิบได้มาจากสมาชิกในชุมชน เพราะสมาชิกทุกคนจะเป็นสมาชิกข้าวฮางงอก ซึ่งต้องเป็นสมาชิกผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ปลูกเมล็ดพันธุ์จำหน่าย เป็นผู้ปลุกข้าว GAP ปลูกข้าวปลอดภัยของกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวด ตั้งแต่การทำนาจนเก็บรักษาและจำหน่าย วัตถุดิบที่ทำข้าวฮางงอกของบ้านหนองบัวสร้างจึงได้มาจากวัตถุดิบจากสมาชิกในชุมชนและเป็นข้าวที่ปลอดสารเคมี กลุ่มสมาชิกผู้ปลูกข้าวศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองบัวสร้าง มี ๕๐ คนเฉลี่ยคนละ ๑๕

ขั้นตอนการผลิต

๑. นำข้าว เปลือกไปล้าง และแช่ 48 ชั่วโมง
๒. เมื่อข้าวเปลือกกำลังจะงอก (แตกตาพอตูมๆ) นำไปนึ่งให้สุก
๓. นำไปตากแดก 1 แดด
๔. นำไปสีในขณะที่ข้าวยังไม่แห้งสนิก
๕. นำข้าวสีแล้วที่ได้ไปตากแดดอีก 1 แดด
๗. บรรจุถุง/ขวดพลาสติก

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

ข้าวฮางงอกบ้านหนองบัวสร้าง ตราเมล็ดข้าวพานทอง นำข้าวที่เก็บเกี่ยวไปเก็บเอาไว้ที่ยุ้งฉาง นำมาล้างให้สะอาดแช่ไว้ 40-48 ชั่วโมง จะต้องล้างน้ำทุกเช้าเย็น แช่ด้วยน้ำสมุนไพร เมื่อครบ 48 ชั่วโมง แล้วนำมาใส่กระสอบปุ๋ย ใช้ผ้ายางหุ้มอบเอาไว้ 24 ชั่วโมง ข้าวจะแตกตาพอตูม ๆ นำมาใส่มวย/หวด มีสมุนไพร รองกันมวย/หวด ด้วย จะทำให้มีกลิ่นหอมรส อร่อย นุ่มดี เก็บเอาไว้ได้นานไม่เหม็นหืน จะคงความหอม รสอร่อยคุณค่าสมุนไพรดีเป็นเลิศ ผึ่งแดดให้แห้งจึงนำมาสี คัดแยกกากเก็บสิ่งเจือปนออกจนสะอาดแล้วนำไปบรรจุหีบห่อจำหน่าย ต่อไป

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มข้าวฮางบ้านหนองบัวสร้าง

ที่อยู่ 27 12 – – ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร –