เนื้อโคขุนโพนยางคำ

เนื้อโคขุนโพนยางคำ

6 สิงหาคม 2019 0 By admin

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด ตั้งอยู่ที่บ้านโพนยางคำ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2523 สืบเนื่องจากการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคของเกษตรกรในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม ของ กรป.กลาง (ซึ่งปัจจุบัน คือหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากส่วนต่าง ดังนี้
1.ศูนย์ส่งเสริมการขยายพันธุ์สัตว์ กรป.กลาง ให้การสนับสนุนด้านการผสมเทียมโค บุคลากร และ น้ำเชื้อโคพ่อพันธุ์เนื้อจากต่างประเทศ
2. รัฐบาลฝรั่งเศส โดยสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ (นายฟรังซัว แดร์โฟซ์ ผู้ประสานงาน) ให้การสนับสนุนด้านวิชาการทุนการศึกษาอบรมแก่เจ้าหน้าที่ไทย ไปฝึกอบรมในประเทศฝรั่งเศส ด้านการผลิตเนื้อ การตัดเนื้อ การผสมเทียม ผลิตเมล็ดพืช
อาหารสัตว์ การบริหารระบบสหกรณ์ ฯลฯ ตลอดจนสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรและสหกรณ์มาปฏิบัติงานที่สหกรณ์และสนับสนุนทุนสร้างโรงฆ่าสัตว์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมทั้งรถห้องเย็นใช้ขนส่งเนื้อ จากสหกรณ์ฯโพนยางคำสกลนครไปยังศูนย์ตัดแต่งและจำหน่ายที่กรุงเทพ
3.รัฐบาลออสเตรเลียโดยAsian Food Handling Bureau ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ห้องเย็นบ่มซากห้องที่ 1 (ประสานงานโดย ดร.วิพิชญ์ ไชยศรีสงคราม)
4.รัฐบาลเยอรมัน ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ห้องเย็นบ่มซากห้องที่ 2 (ประสานงานโดยพลตรีชัยพฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์)
5.บริษัทเนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ทุนการศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและปริมาณการผลิตน้ำนมของโคลูกผสมสายพันธุ์ซิมเมนตัล
ในปีแรกสหกรณ์มีสมาชิก 50 คน ปัจจุบันมีสมาชิกกระจายอยู่ใน 18 อำเภอของจังหวัดสกลนคร แล้วยังมีสมาชิกในจังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนมด้วย จนถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 5,095 ราย
ปัจจุบันโคขุนโพนยางคำได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลาดเนื้อโคชำแหละในบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศที่จังหวัดปทุมธานี มีสหกรณ์จำหน่ายในจังหวัดสกลนคร ปัจจุบันสามารถผลิตโคได้ 78 ตัวต่อวัน ชำแหละสัปดาห์ละ 2 วัน ร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเนื้อโคขุนโพนยางคำจริงจะมีป้ายรับรองมาตรฐานของสหกรณ์ติดอยู่หน้าร้าน

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

2.ผลิตจากโคที่เลี้ยงด้วยอาหารธรรมชาติเป็นหลักเสริมด้วยอาหารสูตรพิเศษที่ใช้ธัญพืชในการผลิต ซึ่งเชื่อกันว่าเนื้อโคจะมีกลิ่นหอมและรสหวานยิ่งขึ้น
3. ใช้เทคนิคการให้โคฟังเพลงเพื่อให้วัวกินอาหารได้มาก โดยเชื่อว่าเนื้อวัวที่ได้จะนุ่ม
4. บ่มเนื้อนาน 7 วัน หลังการชำแหละ
5. เนื้อมีรสชาติอร่อย หอม เนื้อนุ่ม ชุ่มฉ่ำ ไม่มีกลิ่นเหม็นสาบ และมีลายไขมันแทรกตามมาตรฐานสากล

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

๑. อย.
2. GMP
3. Q
4. เขียงสะอาดได้มาตรฐาน,โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน (กรมปศุสัตว์)
๗. OTOP 4 ดาว ปี ๒๕๕5 ( กรมการพัฒนาชุมชน )

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่แห้งแล้ง เกษตรกรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก ผลผลิตที่ได้ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง พื้นดินเป็นดินปนทราย และรายได้ครอบครัวค่อนข้างต่ำถึงต่ำมาก
กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (กรป.กลาง) จึงได้มอบนโยบายการส่งเสริมอาชีพรองจากอาชีพการทำนาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ทุรกันดาร โดยเริ่มจัดทำโครงการขยายผลิตผลโปรตีนขึ้นมาก่อน พร้อมกับจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการขยายพันธุ์สัตว์ กรป.กลาง ขึ้น
ศูนย์ส่งเสริมการขยายพันธุ์สัตว์ กรป.กลาง มีหน้าที่ในการส่งเสริมอาชีพรองให้เกษตรกร โดยวางเป้าหมายไว้ที่การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ทุรกันดาร ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลฝรั่งเศส เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์ส่งเสริมการขยายพันธุ์สัตว์ กรป.กลาง กับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทยฝ่ายวัฒนธรรม ซึ่งเป็นโครงการแบบครบวงจร โดยมีโครงการย่อยตั้งแต่การผสมเทียมโคพันธุ์เนื้อ การผลิตเมล็ดพืชอาหารสัตว์ การจัดการขุนโคลูกผสม การจัดตั้งสหกรณ์ การจัดการด้านการผลิตเนื้อโค ตลอดจนด้านการตลาดเนื้อโคเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่ทำนาและเลี้ยงโคพื้นเมืองอยู่แล้ว ปรับปรุงสายพันธุ์โคพื้นเมือง ให้เป็นโคลูกผสมพันธุ์เนื้อ โดยใช้วิธีการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อโคเนื้อสายเลือดยุโรป โครงการได้เลือกพื้นที่จังหวัดสกลนครและนครพนม เป็นพื้นที่ดำเนินการในเบื้องต้น
จากการเติบโตอย่างช้าๆ แต่ก้าวย่างอย่างมั่นคง โดยมุ่งเน้นความสม่ำเสมอในคุณภาพสินค้า สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าทุกระดับ นับได้ว่า สหกรณ์ฯ โพนยางคำ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเนื้อโคคุณภาพในระดับแนวหน้าของประเทศ เป็นต้นแบบของการรวมกลุ่มผู้ผลิตที่มีการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งสมาชิกของสหกรณ์จะประกอบด้วยเกษตรกรจากทุกอำเภอของจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนมบางส่วน มีจากอำเภอเมืองนครพนม อำเภอปลาปาก อำเภอธาตุพนม อำเภอนาแก อำเภอเรณูนคร และอำเภอวังยาง และจังหวัดหนองคาย มี 1 อำเภอ คือ อำเภอเซกา

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ขั้นตอนการผลิต

โคขุนโพนยางคำมีที่มาจากโคเนื้อลูกผสมไทยฝรั่งเศส เกิดจากการผสมเทียมโดยใช้น้ำเชื้อจากพ่อแม่พันธุ์โคเนื้อ 3 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ชาโรเลย์ส (Charolais) ถิ่นกำเนิดประเทศฝรั่งเศส เป็นสายพันธุ์หลัก, พันธุ์ซิมเมนทอล (Simmental) ถิ่นกำเนิดประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และพันธุ์ลิมูซีน (Limusin) ถิ่นกำเนิดประเทศฝรั่งเศส
หลังจากลูกโคสายเลือดผสมมีอายุประมาณ 2 ปีแล้ว ก็จะเข้าสู่วิธีการ ขุนโค โดยจัดการถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีน และตอนก่อนที่จะนำเข้าคอก ทางสหกรณ์ใช้เทคนิคการให้โคฟังเพลงเพื่อให้วัวกินอาหารได้มาก โดยเชื่อว่าเนื้อวัวที่ได้จะนุ่ม เลี้ยงด้วยอาหารธรรมชาติเป็นหลัก แบ่งเป็นอาหารหยาบที่ใช้หญ้าหรือฟาง เสริมด้วยอาหารสูตรพิเศษที่ใช้ธัญพืชในการผลิต ซึ่งเชื่อกันว่าเนื้อโคจะมีกลิ่นหอมและรสหวานยิ่งขึ้น และที่คอกวัวนั้นมีการดูแลความสะอาดเป็นอย่างดี ทำความสะอาดพื้น เก็บมูล อาบน้ำวัว แปรงขัดขน ให้วัวกินอาหารได้มากขึ้น ซึ่งวิธีการดังกล่าวช่วยย่นระยะเวลาการขุนโคจากเดิมประมาณ 1 ปี ลงเหลือ 89 เดือน
เมื่อขุนโคเสร็จแล้วก็นำมาชำแหละในโรงฆ่ามาตรฐาน แล้วนำไปเก็บบ่มนาน 7 วัน ก่อนจะมีการให้คะแนนไขมันแทรก แล้วตัดแบ่งชิ้นส่วนและกำหนดเรียกชื่อตามแบบฝรั่งเศส 17 ส่วน ใช้มาตรฐานของฝรั่งเศส

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด

ที่อยู่ – 10 – ถนนสกลนคร ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร –

 042-7561267

 042-756125