หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มีกรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีรายได้ที่ดีขึ้น

กรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบหลักส่งเสริมการดำเนินงาน OTOP ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริม ยกระดับผลิตภัณฑ์และพัฒนาทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อนำไปสู่การค้าแบบสากล ขณะเดียวกันภาครัฐได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย การท่องเที่ยวชุมชน ที่ผสมผสานระหว่างการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อสร้างรายได้ ประสิทธิภาพของการแข่งขัน และความสุขของคนชุมชน

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้ความสำคัญกับการขายสินค้าชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยว เน้นการใช้เสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้ เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ร่วมคิดและผลิตสินค้าและบริการ รวมงมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดูดและมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน เพื่อให้รายได้กระจายอยู่กับคนในชุมชน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) อย่างแท้จริง

สินค้าแนะนำ

หมวดหมู่สินค้า

Play Video